facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ubezpieczenie

Informacja o ubezpieczeniu kosztów leczenia (KL) i Assistance podczas podróży zagranicznych osób delegowanych/kierowanych przez Uniwersytet Śląski

Uprzejmie informujemy, że na okres od 15 sierpnia 2019 roku do 14 sierpnia 2020 roku, Uniwersytet Śląski w Katowicach zawarł umowę z PZU S.A., na ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) i Assistance podczas zagranicznych podróży służbowych.

Ubezpieczeniem zostaną automatycznie objęci:

- pracownicy, doktoranci, studenci, osoby niebędące pracownikami wyjeżdżający na krótkoterminowe wyjazdy za granicę (do 30 dni) na podstawie Wniosku W/P – polecenie wyjazdu służbowego,

- pracownicy wyjeżdżający na krótkoterminowe wyjazdy za granicę (do 30 dni) na podstawie Wniosku W/S – skierowanie za granicę.

Ubezpieczeniem zostaną również objęte osoby wyjeżdżające na dłuższe okresy w ramach programów projakościowych Uniwersytetu Śląskiego (np. mobilność kadry).

Koszt ubezpieczenia będzie pokrywany ze środków ogólnouczelnianych i nie będzie obciążał budżetów jednostek UŚ.

Osoby wyjeżdżające na długoterminowe wyjazdy (powyżej 30 dni) na podstawie Wniosku W/P oraz doktoranci i studenci wyjeżdżający na podstawie Wniosku W/S są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia kosztów leczenia we własnym zakresie.

Wszystkie osoby wyjeżdżające do krajów Unii Europejskiej oraz EFTA są zobowiązane do zaopatrzenia się w kartę EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Szczegółowe informacje na temat kart EKUZ można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

INFORMACJE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH

W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, poza granicami Polski, osoba ubezpieczona lub upoważniona powinna niezwłocznie skontaktować się telefonicznie
z Centrum Alarmowym PZU S.A.,

podając numer polisy: 1033155459 dzwoniąc pod numer:

 • w Polsce: 801 102 102 lub 22 566 55 55

(całodobowo)

 • za granicą: +48 22 566 55 44

(całodobowo)

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia (KL) i Assistance: 40.000,00 EURO

 

Zakres ubezpieczenia Kosztów Leczenia (KL) i Assistance:

 • ubezpieczenie obejmuje pełny całodobowy zakres ubezpieczenia,
 • ubezpieczenie obejmuje zdarzenia (Koszty Leczenia) i Assistance objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w okresie ubezpieczenia poza granicami RP na terenie całego świata,
 • ubezpieczenie obejmuje ochroną również zdarzenia powstałe podczas wykonywania pracy w ramach obowiązków służbowych lub wynikających z zakresu wymiany międzynarodowej,
 • ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas wykonywania czynności związanych z charakterem działalności grupy wyjeżdżających osób np. Zespół Tańca, Orkiestra Rozrywkowa, grupa teatralna itp.,
 • ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas amatorskiego (rekreacyjnego) uprawiania sportów w popularnych, ogólnie dostępnych dyscyplinach sportu oraz wykonywania okazjonalnie czynności o charakterze ww. dyscyplin sportu w szczególności: aerobik, badminton, baseball, biegi narciarskie, biegi lekkoatletyczne, bilard, kręgle, gimnastyka, yoga, nordic walking, golf, jazda na łyżwach, jazda na rowerze (w tym MTB i cross country z wyłączeniem zjazdów po wyznaczonych górskich trasach ekstremalnych), piłka nożna, ręczna, siatkowa, koszykówka, piłka wodna, pływanie, jazda na nartach po wyznaczonych trasach, snurkowanie i nurkowanie do 15 m, surfing, skutery wodne, tenis, tenis stołowy, kajakarstwo, ćwiczenia na siłowni, żeglarstwo śródlądowe i morskie do 12 mil morskich od brzegu,  
 • ubezpieczenie obejmuje dodatkowo Koszty Leczenia wynikłe wskutek zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej,
 • przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia nie będzie brany pod uwagę wiek ubezpieczonego,
 • zakres ubezpieczenia nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportu oraz sportów ekstremalnych i ekspedycji w obszary charakteryzujące się ekstremalnymi (niebezpiecznymi) warunkami terenowymi i klimatycznymi. 

 

W ramach Kosztów Leczenia (KL) PZU S.A. pokrywa następujące rodzaje świadczeń:

 • konsultacje medyczne,
 • pobyt w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia z uwagi na wskazania życiowe albo wskazania nagłe lub pilne nie można było odłożyć do czasu powrotu ubezpieczonego do kraju,
 • zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,
 • badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG,EKG,USG lub podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do rozpoznania lub leczenia choroby,
 • koszty naprawy lub zakupu okularów, protez i innych środków pomocniczych wspomagających narządy ruchu,
 • transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,
 • transport ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia - decyzja należy do kompetencji Wykonawcy,
 • transport do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z konwencjonalnych środków transportu lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego,
 • transport zwłok ubezpieczonego do RP: jeżeli ubezpieczony - wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego lub przewlekłego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową - zmarł podczas podróży zagranicznej, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty kremacji oraz transportu zwłok, lub urny z prochami do miejsca pogrzebu w RP, w tym koszty zakupu trumny lub urny.
 • transport ubezpieczonego do RP:

- jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego lub przewlekłego zachorowania objętego zakresem ochrony wymaga transportu do RP, Wykonawca  organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania w RP albo placówki medycznej w RP. Transport do RP przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy z uwagi na jego stan zdrowia uprzedni przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany. Transport do miejsca zamieszkania w RP albo do placówki medycznej w RP dokonywany jest po udzieleniu poszkodowanemu niezbędnej pomocy medycznej umożliwiającej kontynuowanie leczenia w RP,

- odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu,

- o konieczności, możliwości i sposobie transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania w RP albo placówki medycznej w RP decydują lekarze Wykonawcy po uprzednich konsultacjach z lekarzem prowadzącym leczenie i w oparciu o dokumentację medyczną,

W ramach sumy ubezpieczenia Assistance zawarte są następujące świadczenia:

 • Opóźnienie środka transportu: w razie udokumentowanego opóźnienia (np. pisemne potwierdzenie od przewoźnika) środka transportu (samolot, pociąg, autokar, prom itp.) co najmniej o 5 godzin w trakcie podróży, Wykonawca zwraca na podstawie rachunków lub faktur itp. niezbędne wydatki poniesione na zakup wyżywienia i noclegu (o ile nie zostały pokryte przez przewoźnika). Limit na zdarzenie 500,-PLN.
 • Koszty poszukiwań i ratownictwa: w przypadku zaginięcia ubezpieczonego w czasie podróży w okresie ubezpieczenia Wykonawca pokrywa koszty jego poszukiwań w górach, na lądzie i wodzie prowadzonych przez wyspecjalizowane jednostki ratownictwa oraz koszty udzielenia pomocy medycznej na miejscu zdarzenia a także koszty transportu ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki medycznej. Limit na zdarzenie: 12.000,-EURO.
 • Niezbędne usługi opiekuńcze: w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Wykonawca organizuje i pokrywa podstawowe usługi opiekuńcze m.in.:

- usługi informacyjne w tym przekazywanie wiadomości do osoby bliskiej ubezpieczonemu,

- dostarczenie niezbędnych przedmiotów osobistego użytku,

- organizacja i pokrycie kosztów pobytu ubezpieczonego z wyżywieniem na czas rekonwalescencji lub po zakończeniu leczenia o ile transport jest niemożliwy do zrealizowania. Limit na zdarzenie do 100,-EURO na dobę i nie więcej niż 10 dób,

- wizyta osoby bliskiej: jeżeli w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową ubez­pieczony jest hospitalizowany przez okres przekraczający 7 dni i nie towarzyszy mu w podróży żadna pełnoletnia osoba bliska, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty transportu w obydwie strony dla jednej osoby bliskiej wska­zanej przez ubezpieczonego wraz z kosztami pobytu ww. osoby. Limit na zdarzenie do 100,-EURO na dobę i nie więcej niż 10 dób (dotyczy pobytu osoby bliskiej),

- wcześniejszy powrót do kraju: jeżeli ubezpieczony zmuszony jest do nagłego, wcześniej­szego powrotu do domu, a pierwotnie przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego. Usługa ta jest świadczona tylko w przypadku:

a) nieszczęśliwego wypadku lub ciężkiej choroby osoby bliskiej ubezpieczonemu pod warunkiem, że obecność ubezpieczonego jest niezbędna celem zapewnienia opieki,

b) śmierci osoby bliskiej ubezpieczonego,

c) wystąpienia szkody w domu ubezpieczonego powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego, pod warunkiem niezbędnej obecności ubezpieczonego celem dokonania czynności prawnych i administracyjnych,

 • kontynuacja podróży służbowej: jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego uległ poprawie Wykonawca organizuje i po­krywa koszty transportu ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do następnego miejsca planowanej podróży służbowej.

 

Dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia  można uzyskać:

Wojciech Lizoniak (wlizoniak@pzu.pl) PZU S.A. Obszar Katowicki PZU S.A. ul. Sowińskiego 46 Katowice; tel.  032 308 32 82   

Agata Wójcik (agata.wojcik@us.edu.pl) Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytet Śląski w Katowicach tel.:  032 359 20 52

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.