facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ubezpieczenie

Informacja o ubezpieczeniu kosztów leczenia (KL) i Assistance podczas podróży zagranicznych osób delegowanych/kierowanych przez Uniwersytet Śląski

Uprzejmie informujemy, że na okres od 15 sierpnia 2018 roku do 14 sierpnia 2019 roku, Uniwersytet Śląski w Katowicach zawarł umowę z PZU S.A., na ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) i Assistance podczas zagranicznych podróży służbowych.

Ubezpieczeniem zostaną automatycznie objęci:

- pracownicy, doktoranci, studenci, osoby niebędące pracownikami wyjeżdżający na krótkoterminowe wyjazdy za granicę (do 30 dni) na podstawie Wniosku W/P – polecenie wyjazdu służbowego,

- pracownicy wyjeżdżający na krótkoterminowe wyjazdy za granicę (do 30 dni) na podstawie Wniosku W/S – skierowanie za granicę.

Ubezpieczeniem zostaną również objęte osoby wyjeżdżające na dłuższe okresy w ramach programów projakościowych Uniwersytetu Śląskiego (np. mobilność kadry).

Koszt ubezpieczenia będzie pokrywany ze środków ogólnouczelnianych i nie będzie obciążał budżetów jednostek UŚ.

Osoby wyjeżdżające na długoterminowe wyjazdy (powyżej 30 dni) na podstawie Wniosku W/P oraz doktoranci i studenci wyjeżdżający na podstawie Wniosku W/S są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia kosztów leczenia we własnym zakresie.

Wszystkie osoby wyjeżdżające do krajów Unii Europejskiej oraz EFTA są zobowiązane do zaopatrzenia się w kartę EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Szczegółowe informacje na temat kart EKUZ można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

INFORMACJE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH

W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, poza granicami Polski, osoba ubezpieczona lub upoważniona powinna niezwłocznie skontaktować się telefonicznie
z Centrum Alarmowym PZU S.A.,

podając numer polisy: 1033155459 dzwoniąc pod numer:

 • w Polsce: 801 102 102 lub 22 566 55 55

(całodobowo)

 • za granicą: +48 22 566 55 44

(całodobowo)

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia (KL) i Assistance: 40.000,00 EURO

Zakres ubezpieczenia:

 1. Ubezpieczenie obejmuje pełny całodobowy zakres ubezpieczenia.
 2. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia (koszty leczenia) i Assistance objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w okresie ubezpieczenia poza granicami RP na terenie całego świata.
 3. Ubezpieczenie obejmuje ochroną również zdarzenia powstałe podczas wykonywania pracy w ramach obowiązków służbowych lub wynikających z zakresu wymiany międzynarodowej.
 4. Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas wykonywania czynności związanych z charakterem działalności grupy wyjeżdżających osób np. zespół tańca, orkiestra rozrywkowa, grupa teatralna itp..
 5. Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas amatorskiego (rekreacyjnego) uprawiania sportóww popularnych, ogólnie dostępnych dyscyplinach sportu oraz wykonywania okazjonalnie czynności o charakterze ww. dyscyplin sportu, w szczególności: aerobik, badminton, baseball, biegi narciarskie, biegi lekkoatletyczne, bilard, kręgle, gimnastyka, yoga, nordic walking, golf, jazda na łyżwach, jazda na rowerze (w tym MTB i cross country, z wyłączeniem zjazdów po wyznaczonych górskich trasach ekstremalnych), piłka nożna, ręczna, siatkowa, koszykówka, piłka wodna, pływanie, jazda na nartach po wyznaczonych trasach, snurkowanie i nurkowanie do 15 m, surfing, skutery wodne, tenis, tenis stołowy, kajakarstwo, ćwiczenia na siłowni, żeglarstwo śródlądowe i morskie do 12 mil morskich od brzegu.
 6. Ubezpieczenie obejmuje dodatkowo koszty leczenia wynikłe wskutek zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej.
 7. Przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia nie będzie brany pod uwagę wiek ubezpieczonego.
 8. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportu oraz sportów ekstremalnych i ekspedycji w obszary charakteryzujące się ekstremalnymi (niebezpiecznymi) warunkami terenowymi i klimatycznymi.

 

Rodzaje świadczeń w ramach sumy ubezpieczenia:

 1. Konsultacje medyczne.
 2. Pobyt w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia z uwagi na wskazania życiowe albo wskazania nagłe lub pilne nie można było odłożyć do czasu powrotu ubezpieczonego do kraju.
 3. Zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza.
 4. Badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG, EKG, USG lub podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne
  do rozpoznania lub leczenia choroby.
 5. Koszty naprawy lub zakupu okularów, protez i innych środków pomocniczych wspomagających narządy ruchu.
 6. Transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku.
 7. Transport ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany
  nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia - decyzja należy do kompetencji PZU S.A.
 8. Transport do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z konwencjonalnych środków transportu lokalnego lub transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego.
 9. Transport zwłok ubezpieczonego do RP: jeżeli ubezpieczony - wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłegolub przewlekłego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową - zmarł podczas podróży zagranicznej, PZU S.A. organizuje i pokrywa koszty kremacji oraz transportu zwłok, lub urny z prochami do miejsca pogrzebu w RP, w tym koszty zakupu trumny lub urny.
 10. Transport ubezpieczonego do RP:
 • jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego lub przewlekłego zachorowania objętego zakresem ochrony wymaga transportu do RP, PZU S.A. organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania w RP albo placówki medycznej w RP. Transport do RP przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy z uwagi na jego stan zdrowia uprzedni przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany. Transport do miejsca zamieszkania w RP albo do placówki medycznej w RP dokonywany jest po udzieleniu poszkodowanemu niezbędnej pomocy medycznej umożliwiającej kontynuowanie leczenia w RP,
 • odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu,
 • o konieczności, możliwości i sposobie transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania w RP albo placówki medycznej w RP decydują lekarze PZU S.A., po uprzednich konsultacjach z lekarzem prowadzącym leczenie i w oparciu o dokumentację medyczną.

 

W ramach sumy ubezpieczenia Assistance zawarte są następujące świadczenia:

 1. Opóźnienie środka transportu: w razie udokumentowanego opóźnienia (np. pisemne potwierdzenie od przewoźnika) środka transportu (samolot, pociąg, autokar, prom, itp.) co najmniej o 5 godzin w trakcie podróży, PZU S.A. zwraca na podstawie rachunków lub faktur, itp. niezbędne wydatki poniesione na zakup wyżywienia i noclegu (o ile nie zostały pokryte przez przewoźnika). Limit na zdarzenie 500,00 PLN.
 2. Koszty poszukiwań i ratownictwa: w przypadku zaginięcia ubezpieczonego w czasie podróży w okresie ubezpieczenia PZU S.A. pokrywa koszty jego poszukiwań w górach, na lądzie i wodzie prowadzonych przez wyspecjalizowane jednostki ratownictwa oraz koszty udzielenia pomocy medycznej na miejscu zdarzenia, a także koszty transportu ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki medycznej. Limit na zdarzenie: 12.000,00 EURO.
 3. Niezbędne usługi opiekuńcze: w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia PZU S.A. organizuje i pokrywa podstawowe usługi opiekuńcze, m.in.:
 1. usługi informacyjne w tym przekazywanie wiadomości do osoby bliskiej ubezpieczonemu,
 2. dostarczenie niezbędnych przedmiotów osobistego użytku,
 3. organizacja i pokrycie kosztów pobytu ubezpieczonego z wyżywieniem na czas rekonwalescencji
  lub po zakończeniu leczenia, o ile transport jest niemożliwy do zrealizowania. Limit na zdarzenie do 100,00 EURO na dobę i nie więcej niż 10 dób,
 4. wizyta osoby bliskiej: jeżeli w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres przekraczający 7 dni i nie towarzyszy mu w podróży żadna pełnoletnia osoba bliska, PZU S.A. organizuje i pokrywa koszty transportu w obydwie strony dla jednej osoby bliskiej wskazanej przez ubezpieczonego wraz z kosztami pobytu ww. osoby. Limit na zdarzenie do 100,00 EURO na dobę i nie więcej niż 10 dób (dotyczy pobytu osoby bliskiej),
 5. wcześniejszy powrót do kraju: jeżeli ubezpieczony zmuszony jest do nagłego, wcześniejszego powrotu do domu, a pierwotnie przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany, PZU S.A. organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego. Usługa ta jest świadczona tylko w przypadku:
 • nieszczęśliwego wypadku lub ciężkiej choroby osoby bliskiej ubezpieczonemu pod warunkiem, że obecność ubezpieczonego jest niezbędna celem zapewnienia opieki,
 • śmierci osoby bliskiej ubezpieczonego,
 • wystąpienia szkody w domu ubezpieczonego powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego, pod warunkiem niezbędnej obecności ubezpieczonego celem dokonania czynności prawnych i administracyjnych,
 • kontynuacja podróży służbowej: jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego uległ poprawie PZU S.A. organizuje i pokrywa koszty transportu ubezpieczonego z miejsca zdarzenia do następnego miejsca planowanej podróży służbowej.

 

Dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia  można uzyskać od następujących osób:

 • Wojciech Lizoniak

PZU S.A. Obszar Katowicki PZU S.A., ul. Sowińskiego 46 w Katowicach,

tel.: 032 308 32 82, e-mail: wlizoniak@pzu.pl

 • Leonard Pilipczuk

Firma Brokerska „Mentor” S.A. Przedstawicielstwo w Lublinie,

tel.: 081 533 39 32

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.