facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podróż

Zakup biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych może być realizowany wyłącznie przez firmę wybraną w wyniku przetargu:

Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o.

Telefony: 22  654 35 25; 22 483 3233; 22 483 3228; 22 483 3217; 22 483 3247; 22 483 3259; +48 602 347 222
E-mail: us@travelbank.com.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00

Help-Desk

Telefon: +48 660 527 899
Numer czynny jest w godzinach 17.00 – 9.00 - wyłącznie do kontaktu w pilnych i awaryjnych sytuacjach.

 • Zalecaną formą korespondencji z Travelbankiem jest droga mailowa.

  Zapytanie o ofertę podróży należy wysłać na adres: us@travelbank.com.pl wraz z następującymi informacjami:

 1. W temacie maila należy wpisać: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
 2. Prawidłowe imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej – zgodne z podanym w dowodzie osobistym i paszporcie
 3. Termin rozpoczęcia podróży
 4. Miejsce rozpoczęcia podróży lub wylotu
 5. Miejsce docelowe podróży
 6. Data powrotu z podróży
 7. Miejsce zakończenia podróży lub przylotu
 8. Klasa II biletu (dotyczy połączeń kolejowych)
 9. Rodzaj bagażu: podręczny, rejestrowany (dotyczy lotów)
 10. Numer telefonu kontaktowego osoby wyjeżdżającej (informacja ta może być bardzo potrzebna w razie zaistnienia sytuacji awaryjnej, np. odwołania lotu)
 11. Adres mailowy osoby wyjeżdżającej

 

W przypadku , gdy podróż samolotem złożona jest z kilku niezależnych od siebie odcinków na różnych biletach, w razie opóźnienia lub odwołania jednego przelotu, podróżujący traci dalsze połączenia i ponosi koszty związane z dalszym etapem podróży. Dokonując pojedynczych zakupów na stronach tanich linii nie ma gwarancji ceny, ani miejsca na kolejnych etapach podróży.

 • W procesie zakupu biletów lotniczych terminy rezerwacji biletów są aktualnie krótkie, a w przypadku tzw. „tanich linii lotniczych” cena biletu ulega zmianie w sposób bardzo dynamiczny, co narzucone jest przez linie lotnicze. W związku z tym, prosimy wysyłać zapytania o podróż do Travelbanku dopiero po złożeniu wniosków W/P lub W/S w Dziale Współpracy z Zagranicą.
 • Bilety są przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail osoby wyjeżdżającej lub dostarczane pod wskazany adres jednostki Uniwersytetu w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie lub Cieszynie. Osoba wyjeżdżająca nie płaci za bilet. Płatności są realizowane przez DWZ.
 • Podróż samochodem prywatnym - należy wypełnić Wniosek o użycie samochodu prywatnego do celów służbowych. Zgodę wyraża Rektor. Po powrocie należy wypełnić Ewidencję przebiegu pojazdu, która jest potwierdzana przez dziekana/kierownika jednostki. 

 

Współpraca z biurem Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o.

Zgodnie z umową między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Bankowym Biurem Podróży "Travelbank" Sp. z o. o.  zawartą dnia 7 grudnia 2017, wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej organizacji zagranicznych podróży służbowych pracowników, studentów i gości Uniwersytetu Śląskiego. Umowa obejmuje rezerwację, sprzedaż oraz dostawę biletów (lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych) oraz wizowanie paszportów.

Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o. udostępnia również stronę internetową umożliwiającą samodzielne wyszukiwanie połączeń: www.travelbank.com.pl, a także czynną 24 godziny na dobę linię telefoniczną helpdesk nr +48 660 527 899,  której zadaniem jest umożliwienie dokonania zmian lub rezygnacji z biletów w przypadkach losowych poza godzinami pracy biura.

Zasady współpracy:

 1. Po zapytaniu o ofertę podróży przez osobę wyjeżdżającą Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o. wyszukuje dostępne połączenia i przekazuje je osobie wyjeżdżającej w dogodny dla niej sposób do czterech godzin  od przyjęcia zamówienia. TravelBank odpowiada za skuteczne przekazanie osobie zainteresowanej w/w informacji.

 2. W sytuacji braku połączenia lotniczego do miejsca docelowego – TravelBank przedstawia każdorazowo propozycję optymalnego planu podróży uwzględniającego ewentualne połączenia kolejowe lub autobusowe (z miejsca lądowania do miejsca docelowego podróży) świadczone w ramach jednej usługi.

 3. TravelBank przesyła wyjeżdżającemu oraz do wiadomości do Działu Współpracy z Zagranicą pocztą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji oraz informuje o terminie wykupu biletu, cenie, limicie bagażu oraz trasie. W przypadku tanich linii lotniczych TravelBank przesyła propozycję trasy, dostępne limity bagażowe, cenę biletu oraz informacje o dodatkowych opłatach za bagaż.

 4. TravelBank informuje wyjeżdżającego o zbliżającym się terminie wykupu biletu.

 5. TravelBank potwierdza możliwość wykupu biletu w Dziale Współpracy z Zagranicą. Dział Współpracy z Zagranicą potwierdza możliwość wykupu biletów w formie elektronicznej w godz. 7.30 - 15.30.

 6. TravelBank dostarcza wyjeżdżającemu, do wiadomości Działu Współpracy z Zagranicą, bilet za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku biletu elektronicznego niezwłocznie po jego wystawieniu lub w wersji papierowej pod wskazany adres do jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie, Cieszynie w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym, ale nie później niż 72 godziny przez terminem podróży oraz skanu biletu pocztą elektroniczną do Działu Współpracy z Zagranicą. Do czasu dostarczenia biletów nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 7. Osoba wyjeżdżająca może samodzielnie wyszukać połączenie na stronie internetowej/ platformie on-line udostępnianej przez TravelBank i przedstawić go do wykupu.

 8. Bilety elektroniczne muszą być bezpośrednio wygenerowane z systemów rezerwacyjnych i zawierać oprócz rozkładu lotu pełną kalkulację ceny biletu.

 9. W szczególnych przypadkach, bilety lotnicze powinny zostać doręczone do punktu obsługi na lotnisku w kraju lub za granicą niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

UWAGABilety zakupione poza Bankowym Biurem Podróży "Travelbank" Sp. z o. o. nie będą rozliczane przez DWZ.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której stwierdza się większą niż 5% różnicę w cenie biletu oferowanego przez Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o. w stosunku do ceny biletu oferowanego przez inne biuro.

Taki przypadek wymaga jednak udokumentowania.

Prosimy o zgłaszanie do DWZ wszelkich przypadków nieprawidłowości oraz naruszenia umowy.

Informacje dodatkowe:

Bilety elektroniczne muszą być bezpośrednio wygenerowane z systemów rezerwacyjnych i zawierać oprócz rozkładu lotu pełną kalkulację ceny biletu.

Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o. zobowiązane jest do zabezpieczenia kompleksowej realizacji podróży zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi krajów docelowych i informowanie o nich osób wyjeżdżających w terminach, które umożliwią uzyskanie odpowiednich dokumentów (dotyczy wszelkiego rodzaju opłat, np. lotniskowych, podatków, ubezpieczeń, wiz, wiz tranzytowych, obowiązkowych szczepień) , jak również informowania, jeśli przesunięcie terminu wyjazdu (do dwóch/trzech dni wcześniej lub później) wpłynie na obniżenie ceny biletu.

TravelBank ma również obowiązek udzielania osobie wyjeżdżającej wszelkich informacji mających związek z odbywaną podróżą i obowiązkach pasażera, np. konieczność odprawy on-line, limit dopuszczalnego bagażu, wymiary bagażu podręcznego, itp.; zapewnia także wsparcie dla osób wyjeżdżających w sytuacjach awaryjnych, np. strajk, klęski żywiołowe, itp.

Do obowiązków TravelBank należy również poinformowanie osoby wyjeżdżającej, w terminie, który umożliwi uzyskanie odpowiednich dokumentów, jeżeli zrealizowanie wyjazdu wymaga wykupienia dodatkowych usług, których Wykonawca nie jest w stanie zrealizować (np. wykup miejscówki, dodatkowego ubezpieczenia).

Wizowanie paszportów:

Bankowe Biuro Podróży "Travelbank" Sp. z o. o. zobowiązuje się do wizowania paszportów dla osób, które jednocześnie dokonują u Wykonawcy zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych lub promowych, jak i tych pracowników, studentów i gości Zamawiającego, którzy nie kupują biletu. W przypadku usługi wizowania paszportu, TravelBank dostarcza osobie wyjeżdżającej formularze wizowe oraz uzgadnia z nią termin i miejsce odbioru dokumentów oraz paszportu. Po uzyskaniu wizy TravelBank dostarcza paszport osobie wyjeżdżającej.

TravelBank zobowiązuje się do doradztwa w wyborze odpowiedniego rodzaju wizy oraz pomocy w wypełnieniu druków i skompletowaniu koniecznych załączników. TravelBank sprawdzi wypełnione formularze wizowe i komplet dokumentów osobie wyjeżdżającej.

Kary umowne – wyciąg z umowy:

1. Bez względu na to czy Zamawiający doznał szkody, w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu karę umowną:

1) jeżeli nie doszło do wylotu lub wyjazdu osoby uprawnionej, w dniu umówionym, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości trzykrotności ceny wykupionego biletu

2) jeżeli Zamawiający do dnia wykupu biletu znajdzie wariant podróży:

 • w porównywalnej klasie i standardzie, zawierający niższą cenę niż oferowana przez Wykonawcę,

 • w innej klasie (np. oferowanej przez tanie linie lotnicze), zawierający niższą cenę niż oferowana przez Wykonawcę,

 • bardziej optymalny wariant podróży biorąc pod uwagę m.in. czas oczekiwania na przesiadki, godziny i lotniska wylotów,

  w wysokości ceny za droższy bilet oferowany przez Wykonawcę.

3) za zwłokę w dostarczeniu biletu (§ 5 ust.1 pkt. 6) w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień

4) w przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z§6 ust. 1 pkt. 5 – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek

5) jeżeli Wykonawca doliczył do ceny biletu koszty przewyższające jego faktyczną cenę w liniach lotniczych – w wysokości trzykrotności ceny biletu

6) jeżeli Wykonawca nierzetelnie udzielił informacji osobie wyjeżdżającej (np. możliwości dostępnych połączeń, zasad wizowania paszportów, innych kwestii związanych z realizowaną umową) – w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek

7)  w przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 pkt. 8 i 9 w wysokości 0,1% wartości umowy

8) w przypadku innego naruszenia postanowień umowy w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek

2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

Na wniosek pracownika Rektor może udzielić zgody na odbycie podróży zagranicznej samochodem osobowym niebędącym własnością Uczelni. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje za przejazd optymalna trasą, zgodnie z internetową mapą samochodową, udokumentowany ewidencją przebiegu pojazdu. Stawki za 1 km:
- samochód o poj. do 900 cm3 – 0,5214 zł/km;
- samochód o poj. pow. 900 cm3 – 0,8358 zł/km.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.