facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Profesor wizytujący

ZASADY ZATRUDNIANIA PROFESORA OBCOKRAJOWCA
(tzw. profesora wizytującego)

w ramach umowy cywilnoprawnej

Profesor wizytujący: osoba niebędąca obywatelem polskim posiadająca tytuł profesora lub zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora instytutu w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, która w poprzednim roku akademickim przeprowadziła co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w publicznej uczelni akademickiej (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku pracy). 

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

I. Status profesora wizytującego

Status profesora wizytującego może uzyskać wyłącznie osoba, która:

 1. Posiada tytuł naukowy profesora.

Osoba nieposiadająca tytułu profesora musi być zatrudniona na stanowisku profesora w instytucji macierzystej.  

 1. Jest obcokrajowcem.

Polak pracujący za granicą nie może być profesorem wizytującym.

 1. Zrealizuje 60 godzin zajęć dydaktycznych w roku akademickim na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich.

Długość pobytu powinna być ustalona w sposób racjonalny (zazwyczaj nie przekracza trzech tygodni). Jednocześnie, efektywna realizacja zajęć dydaktycznych wymaga umiejętnego zblokowania zajęć.

II. Koszty związane z przyjęciem profesora wizytującego

 1. Koszty pobytu profesora wizytującego ponosi Wydział przyjmujący z dostępnych środków w budżecie Wydziału lub sam profesor wizytujący.
 2. Wysokość wynagrodzenia profesora wizytującego reguluje zarządzenie nr 62 Rektora UŚ z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (par. 3. ust. 2).

 

III. Czynności związane z przyjęciem profesora wizytującego

 1. Rada Wydziału lub Rada Naukowa jednostki niebędącej wydziałem podejmuje uchwałę o zatrudnieniu obcokrajowca w ramach umowy cywilnoprawnej. 
 2. Jednostka przyjmująca musi posiadać dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego profesora. W przypadku osób nieposiadających tytułu profesora, wymagane jest potwierdzenie  zatrudnienia na stanowisku profesora w instytucji macierzystej.
 3. Jednostka przyjmująca profesora wizytującego składa w Dziale Współpracy z Zagranicą Wniosek OZ - o przyjęcie osoby z zagranicy, z którą zawarto umowę cywilnoprawną, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 186 Rektora UŚ z dnia 14 listopada 2018r. 
 4. Jednostka przyjmująca podpisuje umowę cywilnoprawną z profesorem wizytującym (załącznik nr 2). Umowę podpisuje się w języku polskim. Cudzoziemiec otrzymuje umowę w języku angielskim do wglądu (załącznik nr 4).
 5. Profesor wizytujący wypełnia część C formularza IFT-1/IFT-1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (załącznik nr 5).
 6. Podpisaną umowę, formularz IFT oraz oświadczenie o uchwale rady wydziału należy złożyć w Dziale Płac.
 7. Po zakończeniu roku kalendarzowego (do 28 lutego kolejnego roku) Dział Płac przesyła uzupełniony przez UŚ formularz IFT-1/IFT-1R na wskazany w tym dokumencie adres domowy profesora wizytującego.
 8. Kwestie związane z rozliczeniem podatku pozostają po stronie profesora wizytującego.

 

Osoba kontaktowa:

Aleksandra Rusecka, Dział Współpracy z Zagranicą

Tel.: +32 359 14 00, e-mail: aleksandra.rusecka@us.edu.pl

W sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej  z profesorem wizytującym, osobą kontaktową jest Pani Urszula Fajkis, Zastępca  Kierownika Działu Płac, telefon: 32 359 17 23.

Załączniki są dostępne na stronie http://dwz.us.edu.pl/ w zakładce Dokumenty :

 1. Wzór Wniosku OZ.
 2. Wzór umowy cywilnoprawnej w języku polskim.
 3. Tłumaczenie umowy cywilnoprawnej na język angielski – wersja poglądowa.
 4. Wzór rachunku.
 5. Formularz IFT-1/IFT-1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.
 6. Wykaz danych osobowych obcokrajowca potrzebnych do wypełnienia umowy i formularza IFT-1/IFT-1R.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.