facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Profesor wizytujący

ZASADY ZATRUDNIANIA PROFESORA OBCOKRAJOWCA
(tzw. profesora wizytującego)

w ramach umowy cywilnoprawnej

 

Liczba profesorów obcokrajowców (tzw. profesorów wizytujących) stanowi część składnika kadrowego uczelni branego pod uwagę przy podziale dotacji z budżetu państwa dla uczelni (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych).

Profesor wizytujący: osoba niebędąca obywatelem polskim posiadająca tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki lub zatrudniona na stanowisku profesora w innej uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej, która w poprzednim roku akademickim przeprowadziła co najmniej 60 godzin zajęć (z wyłączeniem osób pozostających z uczelnią w stosunku pracy).

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

 

I. Status profesora wizytującego

Status profesora wizytującego może uzyskać wyłącznie osoba, która:

 1. Posiada tytuł naukowy profesora.

Osoba nieposiadająca tytułu profesora musi być zatrudniona na stanowisku profesora w instytucji macierzystej.  

 1. Jest obcokrajowcem.

Polak pracujący za granicą nie może być profesorem wizytującym.

 1. Zrealizuje 60 godzin zajęć dydaktycznych w roku akademickim na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich.

Długość pobytu powinna być ustalona w sposób racjonalny (zazwyczaj nie przekracza trzech tygodni). Jednocześnie, efektywna realizacja zajęć dydaktycznych wymaga umiejętnego zblokowania zajęć.

 

II. Koszty związane z przyjęciem profesora wizytującego

 1. Koszty pobytu profesora wizytującego ponosi Wydział przyjmujący z dostępnych środków w budżecie Wydziału lub sam profesor wizytujący.
 2. Wysokość wynagrodzenia profesora wizytującego reguluje zarządzenie nr 62 Rektora UŚ z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (par. 3. ust. 2).

 

 

III. Czynności związane z przyjęciem profesora wizytującego

 1. Rada Wydziału lub Rada Naukowa jednostki niebędącej wydziałem podejmuje uchwałę 
  o zatrudnieniu obcokrajowca w ramach umowy cywilnoprawnej (zgodnie z par. 28, ust. 2 Regulaminu zamówień publicznych UŚ1).
 2. Jednostka przyjmująca musi posiadać dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego profesora. W przypadku osób nieposiadających tytułu profesora, wymagane jest potwierdzenie  zatrudnienia na stanowisku profesora w instytucji macierzystej.
 3. Jednostka przyjmująca profesora wizytującego składa w Dziale Współpracy z Zagranicą wniosek o zatrudnienie profesora wizytującego na druku Wniosek PW (załącznik nr 1).
 4. Jednostka przyjmująca podpisuje umowę cywilnoprawną z profesorem wizytującym (załącznik nr 2). Umowę podpisuje się w języku polskim. Cudzoziemiec otrzymuje umowę w języku angielskim do wglądu (załącznik nr 4).
 5. Profesor wizytujący wypełnia część C formularza IFT-1/IFT-1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (załącznik
  nr 5).
 6. Podpisaną umowę, formularz IFT oraz oświadczenie o uchwale rady wydziału należy złożyć w Dziale Płac.
 7. Po zakończeniu roku kalendarzowego (do 28 lutego kolejnego roku) Dział Płac przesyła uzupełniony przez UŚ formularz IFT-1/IFT-1R na wskazany w tym dokumencie adres domowy profesora wizytującego.
 8. Kwestie związane z rozliczeniem podatku pozostają po stronie profesora wizytującego.

 

 

Osoba kontaktowa:

Bożena Kwietniewska, Dział Współpracy z Zagranicą

Tel.: +32 359 1400, e-mail: bozena.kwietniewska@us.edu.pl

W sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej  z profesorem wizytującym, osobą kontaktową jest Pani Urszula Fajkis, Zastępca  Kierownika Działu Płac, telefon: 32 359 1723.

 

Załączniki są dostępne na stronie http://dwz.us.edu.pl/ w zakładce Dokumenty :

 1. Wzór Wniosku PW.
 2. Wzór umowy cywilnoprawnej w języku polskim.
 3. Tłumaczenie umowy cywilnoprawnej na język angielski – wersja poglądowa.
 4. Wzór rachunku.
 5. Formularz IFT-1/IFT-1R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.
 6. Wykaz danych osobowych obcokrajowca potrzebnych do wypełnienia umowy i formularza IFT-1/IFT-1R.

Regulamin zamówień publicznych UŚ: § 28, pkt. 2:

W przypadku zamówień na usługi dydaktyczne zlecane na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o świadczenie usług dydaktycznych, umowy o dzieło), Realizator może nie sporządzać notatki służbowej (druku PU), o ile przed udzieleniem zamówienia dysponuje uchwałą rady wydziału, potwierdzoną przez dziekana lub uchwałą rady naukowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem, potwierdzoną przez kierownika tej jednostki, wskazującą wykonawcę lub wykonawców usługi.  

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.