facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – Program imienia Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – Program imienia Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (www.nawa.gov.pl) prowadzi nabór na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu imienia Bekkera. Celem programu jest zwiększenie międzynarodowej mobilności naukowców i nauczycieli akademickich pracujących w polskich uczelniach. Wyjazdy mogą być realizowane w celu prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych ośrodkach zagranicznych na całym świecie.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
  • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
  • odbycie stażu naukowego;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Stypendium obejmuje koszty utrzymania związane z pobytem w ośrodku goszczącym. Dofinansowanie może zostać powiększone, jeżeli w wyjeździe uczestniczy małżonek oraz niepełnoletnie dzieci. W przypadku osób niepełnosprawnych możliwe jest dofinansowanie kosztów związanych z pobytem opiekuna.

Okres pobytu w instytucji goszczącej: od 3 do 12 miesięcy. Początek pobytu: pomiędzy 1.01.2019 r. a 30.09.2019 r.

Termin składania wniosków: 31 maja 2018 r.

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Uprawnionymi wnioskodawcami są naukowcy oraz pracownicy akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora i zatrudnieni w chwili składania wniosku w polskich uczelniach na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Informacje o programie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera

Wnioski składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login https://programs.nawa.gov.pl/login

Data składania wniosków:
Czw, 2018-05-31 23:30

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.