facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Procedura zawarcia

Procedura zawierania międzynarodowych umów 
o współpracy naukowo-badawczej i edukacyjnej

 

Wszystkie międzynarodowe umowy i porozumienia są zawierane na szczeblu centralnym. Stroną w umowie jest Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentowany przez JM Rektora. Jednostki dydaktyczne (wydziały, instytuty) realizują zapisy porozumienia.

Zapisy umowy powinny odzwierciedlać wspólne stanowisko obu zainteresowanych stron. Partnerzy porozumienia powinni precyzyjnie określić zakres współpracy oraz kwestie formalne (w tym finansowe) związane z ich realizacją.

Umowy sporządza się w języku polskim oraz języku partnera lub języku angielskim. Jeżeli umowa jest zawierana wyłącznie w języku angielskim, konieczne jest robocze tłumaczenie treści umowy w celu zaopiniowania przez Zespół Radców Prawnych oraz Senacką Komisję ds. Współpracy z Zagranicą. Treść umowy może zostać przygotowana w oparciu o wzór umowy UŚ. Może też zostać zawarta umowa zaproponowana przez partnera i wspólnie wynegocjowana.

Dział Współpracy z Zagranicą jest jednostką administracji centralnej, która zajmuje się wspieraniem procesu zawierania umów o współpracy naukowo-badawczej i edukacyjnej, pomaga w sporządzaniu treści umów, przekazuje je do opiniowania pod kątem prawnym, pomaga w ich tłumaczeniu oraz przedstawia do opinii Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą. Zależnie od treści umowy, może być konieczne skonsultowanie jej z odpowiednimi działami merytorycznymi. Na przykład umowy o podwójnym dyplomie są opiniowane przez Dział Kształcenia.

Wzór umowy w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim oraz Wniosek o zawarcie międzynarodowej umowy znajdują się na stronie.

Zawarcie umowy krok po kroku:

 1. Wypełnienie wniosku o zawarcie międzynarodowej umowy. Podpisany przez dziekana Wniosek należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą, pokój 79. Do Wniosku powinna zostać załączona proponowana umowa zaparafowana przez dziekana. Podpis dziekana oznacza wyrażenie zgody na proponowane zapisy umowy oraz na zawarte w niej warunki finansowe.
 2. Przesłanie edytowalnej wersji umowy na adres: aleksandra.rusecka@us.edu.pl
 3. Wszystkie zobowiązania finansowe zawarte w umowie realizowane są ze środków będących w posiadaniu danej jednostki.
 4. Dział Współpracy z Zagranicą przekazuje wynegocjowaną umowę w języku polskim do zaopiniowania przez odpowiednie działy merytoryczne oraz Zespół Radców Prawnych. Jeśli umowa jest sporządzona w obcym języku, DWZ przekazuje umowę do tłumaczenia.
 5. Ewentualne uwagi radców są ponownie negocjowane z partnerem.
 6. Ostateczna wersja umowy jest przedstawiana na Komisji Senackiej ds. Współpracy z Zagranicą wraz z uzasadnieniem. Wydział może zostać poproszony o wydelegowanie swojego przedstawiciela i przedstawienie uzasadnienia zawarcia umowy podczas posiedzenia Komisji.
 7. Po pozytywnym zaopiniowaniu umowy przez Komisję, może ona zostać podpisana przez JM Rektora.
 8. Cała procedura trwa od 1 do 3 miesięcy, zależnie od stopnia złożoności umowy, liczby koniecznych zmian, języka umowy, szybkości kontaktu z partnerem, itp.
 9. Podpisanie umowy może mieć miejsce podczas spotkania przedstawicieli obu stron lub korespondencyjnie. Jeżeli podpisanie umowy odbywa się podczas spotkania na UŚ, Dział Współpracy z Zagranicą organizuje uroczyste podpisanie umowy.
   

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Rusecka, tel. 32 359 1400, aleksandra.rusecka@us.edu.pl


Zgodnie z § 62 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uchwalonym przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w dniu 24 stycznia 2012 r.
 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.